„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Založení řádu templářských rytířů

Kategorie
26. Únor 2008

I. křížová výprava

Alexius.jpg
Byzantský císař Alexios I. Komnenos požádal roku 1095 papeže Urbana II., se kterým si již pět let diplomaticky dopisoval, o pomoc v boji proti muslimským bezvěrcům a osvobození svatých míst v Palestině. Alexios I. byl velmi schopný diplomat a jeho skutečné důvody byly zcela světského charakteru - byzantská vojska utrpěla řadu porážek, pomalu ztrácela vliv na Blízkém východě a od žádosti tedy očekával jen posílení vlastní moci.
Clermont.jpg
Nicméně Urban II. volání východních křesťanů vyslechl a žádost byzantského císaře přednesl dne 27. listopadu 1095 na koncilu Clermontu. Jeho výzva ve jménu Krista, ve které přislíbil pomoc Boží a těm, co padnou, rozřešení a odpuštění hříchů, se setkala s fanatickým ohlasem, kdy dav vykřikoval „Bůh tomu chce“.
urban.jpg
Jako první se ke Svaté zemi vydal neuspořádaný houf zfanatizovaných přívrženců demagogického mnicha Petra Poustevníka. Během své cesty napříč Evropou, přes Francii a Německo ke Konstantinopoli se kolem něj shromáždil dav čítající kolem 20 000 bojovníků. V Kolíně nad Rýnem se od hlavní skupiny oddělil rytířský předvoj vedený Gautierem Sans-Avoirem, avšak byl v Uhrách zadržen a odzbrojen uherským vojskem krále Kolomana, což vedlo ke střetnutí s Petrovou skupinou, po kterém zůstalo pobito kolem 4 000 maďarů. „Svaté vojsko“ dále pokračovalo pleněním a drancováním, čemuž neunikl ani Bělehrad, jež jeho obyvatelstvo ve strachu opustilo. Petrova skupina byla zastavena až byzantským vojskem v bitvě u Niše, ve které padlo na 5 000 stoupenců. Ke Konstantinopoli dorazilo vojsko zdecimované a vyhladovělé. Císař Alexios vojsko sice přívítal, ale utábořil jej na druhé straně Bosporu u města Kibotos, kde mělo čekat na zbytek křesťanských armád. Petrova armáda ale nechtěla dále čekat a vydala se sama na turecké území, kde byla pro svou neuspořádanost rozprášena u Xerigordonu a její zbytky v bitvě u Kibotosu.
Druhá vlna začala svou Křížovou výpravu již na území Evropy, kde, aby si zajistila prostředky na financování výpravy, páchala židovské pogromy. Velitel francouzské části Godefrey de Bouillon židy sice jen vydíral, ale velitel německé části, Emerich von Leisingen, nařídil vraždění. Podobně si počínaly i dvě skupiny z jižního Německa pod vedením knězů Volkmara a Gottschalka. Všechny tři německé armády nakonec nechal uherský král Koloman pobít.
Francouzská skupina, která byla v porovnání s německou výrazně civilizovanější a křesťanštější, se nicméně také dostala do konfliktu s byzantským obyvatelstvem a vojskem. Dorazila celkem v pěti armádách. První do Konstantinopole dorazil mladší syn francouzského krále Jindřicha I., Hugo de Vermandois, který se do Byzancie vydal po moři, ale většina jeho loďstva byla při bouři potopena. Druhá byla skupina Godefreye de Bouillon, ale odmítla složit lenní slib, na což císař reagoval zastavením přísunu zásob a později armádu Godefreyea rozprášil při jeho útoku na Konstantinopol. V čele normandského vojska, jež bylo ze všech nejlépe vyzbrojeno, dorazil kníže Bohemund de Tarent. S troskami původně největší armády, jež zbyly po střetnutí s byzantským vojskem, dorazil hrabě z Toulouse Raimond IV. a poslední dorazily skupiny vedené hrabětem Etiénem de Blois, vévodou Robertem Flanderským a vévodou Robertem Normandským.
Celkem čítalo křižácké vojsko asi 100 000 mužů, ale nemělo jednotné velení, protože se jednotliví velitelé odmítali podřídit. Přesto se podařilo postupně dobít měst Nikája, hlavní město tureckého sultanátu, Ikonie, Tarsus a Edessu, kde Balduin de Bouillon založil první křižácké hrabství. Ale křižáci byli sužování vojsky sultána Kiliče Arslana a při obléhání Antiochie na přelomu let 1097 a 1098 byli vyhladovělí natolik, že museli jíst mrtvoly padlých nepřátel. Nakonec za pomoci zrady Antiochie padla, ale město bylo vzápětí obleženo vojskem atabega Körbugha. Byla-li pozice křižáckých obléhatelů na hranici snesitelnosti, byla v obleženém městě nesnesitelná. Nicméně s vypětím posledních sil se křižáci pokusili o poslední zoufalý pokus a 28. června 1098 provedli výpad, který dokázal nemožné, a Turci byli poraženi. Totálně zubožená a zdecimovaná armáda, která byla udržována při životě jen za pomoci téměř fanatické víry, postupně dobyla města Maarrat, Marqiy, Tortos, Tripolis, Bejrút, Sidon, Tyros, Akra, Hifa, Raml a Betlém, nicméně v mnohých bylo většinové křesťanské obyvatelstvo, jež se vzdávalo bez boje.
Před branami Jeruzaléma, vlivem ztrát i nejednotnosti individuálních cílů, stanulo již jen asi 15 000 obléhatelů. Nakonec však s vypětím posledních sil Jeruzalém, dne 15. června 1099, padl. Všechno obyvatelstvo bylo vyvražděno a s koleny máčejícími se v krvi přijímali křižáci první svaté přijímání ve svatém městě. Vládcem Jeruzaléma jako Advocatus Sancti Sepulchri byl zvolen Goderfoi de Bouillon.

Zřízení templářského řádu

Baldwin.jpg
O datu založení řádu se vedou dohady, ale nejčastěji se uvádí rok 1119 či 1120, čemuž dosvědčuje velkému přepadení poutníků o Velikonocích roku 1119, které bylo s největší pravděpodobností příčinou k založení řádu. Křižáků ale i „Křesťanů bylo ve městě tak málo, že by sotva zaplnili jednu z hlavních ulic.“[1] a král Jeruzaléma Baduin du Bourg zvaný Balduin II. templářský řád při jeho vzniku velmi podporoval, protože pro ochranu poutníků neměl sám sdostatek rytířů.
Prvních rytířů, kteří složili slib chudoby a ochrany poutníků, bylo osm: Hugo de Payns, Godefroy de Saint-Omer, Payen de Montdésir, Godeffroy Bisol, Archambaud de Saint-Agnan, Goudemar de Montbard, André de Montbard a Rossal. To to složení zůstalo neměnné až do roku 1125, kdy se k templářům připojil hrabě Hugoes de Champagne. V tomtéž roce byl Hugo de Payns zvolen prvním velmistrem řádu.
Údajně mělo devítičlenné složení řádu zůstat neměnné až do roku 1128, což se, ale vzhledem k oblíbenosti řádu a cestě šesti templářů v tomtéž roce do Evropy, zdá vysoce nepravděpodobné. Syrský kronikář Michael se ostatně udává počat templářů z tohoto roku na 30.
Templáři byli ihned od požehnání patriarchy Theokleta, Balduina II. a jeruzalémského arcibiskupa Garimonda, jež se dostalo zakladatelům řádu Hugovi de Payns a Godefroyi de Saint-Omer v roce 1119, ubytování v křídle královského paláce Balduina, jež hraničilo s mešitou al-Aksá vystavěnou v letech 705-715. Palác stál v okrsku Haram ve východní části Jeruzaléma, kde stál i skalní dóm, ze kterého křižáci udělali Chrám Páně[2]. Poté se král roku 1120 přestěhoval do nového paláce v blízkosti nedaleké Davidovy věže, přenechal templářům celou al-Aksu. Během následujících let templáři provedli na mešitě rozsáhlé úpravy, hlavní sál rozdělili na několik místností, přistavěli další budovy i sklepení, tzv. „Šalamounovy“ stáje. Al-Aksá totiž částečně stála na základech bývalého Šalamounova chrámu, což se i později promítlo do pozdějšího názvu - Chudé rytířstvo Kristovo od Šalamounova chrámu[3]. Do té doby se templáři nazývali Milicí chudých rytířů Kristových.
Označení templářů má svůj původ, alespoň dle Akkonského biskupa a kronikáře Jakoba de Vitry, v Chrámu Páně (Templum Domini) a nikoliv v chrámu Šalamounově (Templum Salomonici), jak je často tradováno:
„A protože neměli vlastního kostela či příbytku, ubytoval je král ve svém paláci v blízkosti Chrámu Páně. Opat a řeholní kanovníci chrámu jim darovali pro jejich potřeby kus země nedaleko paláce. Z tohoto důvodu byli pojmenováni templáři.“[4]
V počátečním období neměli vlastní řádové stanovy a proto se řídili augustinskou řeholí. Oděv nebyl nijak nařizován, a proto se civilním vzhledem nijak nelišili od ostatních křižáků.
bernard.jpg
Hugo de Payns, velmistr řádu, nejméně potřikrát žádal Bernarda z Clairvaux, nejvýznamnějšího představitele křesťanství té doby a pozdějšího Svatého Bernarda, o sestavení templářských stanov. S podobnou žádostí oslovil Bernarda i papeže Honoria II. i patriarcha Etiénne de la Fierté, ale jejich snaha byla korunována úspěchem až v rámci cesty 6 templářů do Evropy v roce 1127, jež krom získání stanov byla podniknuta i za účelem získání papežského potvrzení řádu. Oficiálně byli Hugo de Payns, Godefroy de Saint-Omer, Payen de Montdésir, Goddefroy Bisol, Archambaud de Saint-Agnan a Rossal na své cestě do Říma vyslanci jeruzalémského krále Balduina II., avšak doprovázel je dopis sepsaný páterem Chrysostomem a adresovaný přímo Bernardovi:
„Balduin II., z milosti Ježíše Krista, král Jeruzaléma a kníže Antiochie, ctěnému otci Bernardovi, opatu v Clairvaux, s pozdravem a úctou.
Naši bratři, rytíři templu, které bůh povolal k obraně této země a které pozoruhodným způsobem chránil, žádají apoštolské potvrzení, stejně jako pevných řádových pravidel. Za tímto účelem jsme vyslali Andrého a Gundomara, kteří vynikají svými válečnými činy i ušlechtilou krví, aby u papeže vyprosili potvrzení jejich řádu a snažili se od něj obdržet podporu a pomoc proti nepřátelům víry, kteří se sjednotili, aby nás vypudili a naši vládu svrhli. Dobře vědouce, jakou váhu má Vaše přímluva u Boha, jeho zástupce a ostatních pravověrných knížat Evropy, svěřujeme Vaší obezřetnosti tuto dvojitou misi, jejíž úspěch by nám byl velmi milý. Založte pravidla templářů tak, aby se nedrželi vzdáleni od hluku a ruchu války a zůstali užitečným pomocným oddílem křesťanských knížat. Jednejte tak, abychom se s pomocí Boží dožili šťastného konce této věci.
Modlete se za nás k Bohu. Budiž Vám dopřáno jeho svaté ochrany.“[5]
troyes.jpg
Zápis z koncilu v Troyes ze dne 13. ledna 1128 dále uvádí:
„Z úst jmenovaného mistra, bratra Huga de Payns, jsme slyšeli stavbu a členění rytířského řádu a s vědomím naší malé znalosti jsme schválili to, co se nám zdálo výhodné, a odmítli to, co se nám zdálo nerozumné. To, co jsme na tomto koncilu nemohli přednést a poradit, jsme nechali vůli Svatého otce Honoria II. a vůli šlechetného patriarchy Jeruzaléma Etiénne de la Ferté, jemuž jsou záležitosti Orientu dobře známé.“[6]
Pochybnosti o smyslu i legitimitě rytířského řádu vyvrátil Bernard ve svém traktátu Chvála novému rytířstvu[7], který se stal významným dokumentem pro všechny pozdější rytířské řády. Uvádím z něj nejdůležitější pasáže:
„Kritika světského rytířstva.
Jaká to, vy rytíři, nepochopitelná mýlka, nevhodné šílenství, způsobuje, že vydáváte tolik námahy a peněz na válku a sklízíte pouze plody smrti a zatracení? Pancéřujete své koně hedvábím, zakrýváte svá brnění různými vlajícími šerpami, ověšujete svá kopí a svá sedla šperky zlatem, stříbrem a drahými kameny zdobíte své uzdy a třmeny a takto pompézně vystrojeni máte drzé bláznovství nebo otřesnou lehkomyslnost táhnout na smrt. Jsou to vojenská značení, nebo ženské šperky? Věříte, že meč nepřítele se má na pozoru před zlatem, ušetří medailóny nebo nedokáže rozetnout hedvábí? Dlouhá zkušenost vás musela naučit rozeznávat, že především tři ctnosti jsou pro válečníka nezbytné. Odvážný a aktivní voják musí být obezřetný aby nebyl překvapen, musí být lehký v pohybu a rychlý v úderu. Vy však máte dlouhé vlasy a ošetřujete je jako ženy vaše nohy zůstávají viset v záhybech vašich dlouhých, táhnoucích se košil a své jemné, pěstěné ruce skrýváte v širokých rukávech, které vlají ve větru. Co však především zatěžuje svědomí válečníka je povrchnost a pomíjivost motivů, které jej vedou do tak nebezpečné války. U vás doopravdy neexistuje žádný spor a žádná válka, která by byla vyvolána jinou příčinou, než návalem nerozumného vzteku, ješitné tužby po slávě nebo ctižádostí vlastnit pozemské statky Vraždí-li nebo zemře-li člověk pro tyto cíle, není jeho duše v bezpečí.
 
Proč má rytíř templu právo zabíjet a jak umí zemřít.
Rytíř Krista zabíjí v plném vědomí a umírá klidný. Smrtí získává svou spásu, zabíjením pracuje pro Krista. Dojít smrti nebo smrt pro Krista rozdávat není zločinné, nýbrž zasluhuje velkou slávu. Samozřejmě by člověk neměl, stejně tak jako jiné lidi, zabíjet ani pohany, kdyby existoval jiný prostředek, jak se postavit jejich vpádům a zabránit jim, aby utiskovali věřící. Za současného stavu je ale lepší je zabít, než nechat hříšníky mávat bičem nad hlavami spravedlivých a spravedlivé ponechat v nebezpečí, že budou sami také konat bezpráví. Takže jak? Kdyby křesťanovi nebylo nikdy dovoleno bít mečem, doporučil by pak předchůdce Krista vojákům, aby se spokojili se svým žoldem? Nezakázal by jim spíše jejich válečné řemeslo? Tak to ale není. Naopak. Nosit zbraň je alespoň těm povoleno, kteří dostali své pověření shůry a neznají žádného dokonalejšího života. Ptám se vás, existují způsobilejší než tito křesťané, kterých silná paže drží Sion, naši pevnost, kteří ji pro nás brání a starají se o to, aby narušitelé Božího zákona byli zahnáni a svatý národ, ochránce pravdy k ní měl bezpečný přístup? Jen ať rozpráší, jak je jejich právo, ty pohany kteří chtějí válku, ať odstraní ty kteří nás matou, ať vytlačí z města Páně ty, kteří sní o tom, že oloupí křesťanský lid o bohatství Jeruzaléma, že poskvrní posvátná místa a zmocní se svátosti Boží.
 
Život rytířů Kristových - napomenutí.
Abych dal našim rytířům, kteří bojují ne pro Boha, nýbrž pro ďábla, příklad k následování, nebo spíše abych způsobil zmatení v jejich řadách, popíši nyní krátce život rytířů Kristových, jejich chování ve válce a v jejich domech. Chci, aby rozdíl mezi světskými vojáky a válečníky Boha byl zřetelně rozpoznatelný. Především u nich vládne kázeň. Neopovrhují poslušností. Na rozkaz Nejvyššího přicházejí a odcházejí, odívají se do roucha, které jim dá, a od nikoho jiného než od něj neočekávají šat a stravu. Jak v jídle, tak i v šatu se vyhýbají přebytečnému, svoji pozornost zaměřují na potřebné. Je to společný život, vedený v pokoji a s mírou, bez žen a dětí. Aby dosáhli nebeské dokonalosti, žijí všichni v jednom domě, bez osobního vlastnictví, bdí nad tím, aby mezi nimi vládl stejný duch, neboť pokoj spojuje. Toto společenství má tak říkajíc jen jedno srdce a jednu duši, každý jednotlivec, dalek volání svých vlastních tužeb, pospíchá, aby vyhověl Nejvyššímu. Nikdy nejsou zahálčiví, nikdy nepřicházejí a neodcházejí z čisté zvědavosti. Když nejsou v poli, což se stává jen zřídka, nechtějí jíst svůj chléb, aniž by si jej zasloužili, štepují svůj potrhaný šat, opravují zbraně, nahrazují opotřebované díly a uvádějí do pořádku ty, které v pořádku nebyly, Vůle mistra a potřeby společenství řídí jejich činy. Mezi nimi neexistuje upřednostňování osob, posuzuje se podle zásluh, ne podle urozenosti. Ctí se navzájem a jeden nese břemeno druhého, aby naplnili Kristův zákon. Nikdy nezůstane urážlivé slovo, zbytečný čin, neumírněný smích nebo sebemenší reptání bez potrestání. Opovrhují hrou v šach a všemi ostatními hrami, stejně tak i štvanicí, a nebaví se ani sokolnictvím, kterému mnoho jiných tolik holduje. Herci, jasnovidci, žongléři, hloupé písně a divadelní hry jsou v jejich očích marnivostmi a hloupostmi, kterým se vyhýbají a kterými pohrdají. Nosí krátké vlasy neboť vědí, že podle slov apoštola je pro muže pěstění vlasů potupným. Nečešou se a koupají se jen zřídka. Proto jsou zanedbaní, rozcuchaní, černí od prachu, jejich kůže je spálená sluncem a bronzová téměř jako jejich brnění. Když ale uhodí hodina války obrní se vnitřně vírou a vně železem, ne pozlátkem. Chtějí se ozbrojit, ne vyšňořit. Nepříteli chtějí nahnat hrůzu, a ne vzbudit jeho žádostivost. Snaží se o získání rychlých koní, a ne o jejich zdobení všemi barvami. Táhnou-li do bitvy pak ne pro parádu, usilují o vítězství a ne o slávu, chtějí být obávaní, a ne obdivovaní. Poté se postaví, seřadí, bez zmatku a nešikovnosti, bez lehkomyslného spěchu, vytvoří bojový útvar, tak jak to stojí popsáno našimi otci, jako synové Izraele, kteří v pokoji táhnou do války. Dojde-li ale k boji, zmizí jejich mírnost, vrhají se na protivníka jako na stádo ovcí, nic je nezadrží, ani jejich malý počet, ani strach z barbarství a divokostí bezpočetných nepřátel. Zajisté vědí, že člověk nemá své síly přeceňovat, ale doufají, že pomoc boží přinese jejich zástupům vítězství, přesto mají často, dá se říci pořád, tu zkušenost, že jeden z nich dokáže zahnat tisíc nepřátel na útěk a dva dva tisíce. Tak jsou tito muži, díky zvláštnímu spojení, mírnější než ovce a strašnější než lvi. Nevím, zdali mají býti nazýváni mnichy či rytíři. Považuji za správné dát jim obě jména současně, neboť jim nechybí ani mírnost mnicha, ani odvaha vojáka…
Život je užitečný, vítězství slavné, ale svatá smrt je zdaleka nejpřednější…
Ó jaká jistota v životě, když je svědomí čisté. Jaká jistota v životě, když člověk smrt nejen bez obav očekává, nýbrž po ní touží jako po štěstí a oddá se jí s pokorou.“[8]
Skupina templářských rytířů se v další cestě rozdělila, aby mohla řád propagovat po celé Evropě a přijímat další členy. Mnozí z těch, kteří se nezúčastnili křížové výpravy, si chtěli zakoupit Boží milost a peněžním či nemovitým darem templářskému řádu a obrovské dary jež templáři na této cestě obdrželi, daly základ budoucímu bohatství řádu.
Evropská mise templářů se skončila návratem do Jeruzaléma v roce 1129 a již v listopadu se nově zformovaný řád zúčastnil Balduinova tažení na Damašek, ale templáři v něm utrpěli značné ztráty.
Dle závěrů z Troyeského koncilu jeruzalémský patriarcha Etiéne de la Ferté doplnil v tomto období až do své smrti v roce 1130 stanovy řádu o dalších 24 bodů.
Dne 24. května 1136 (1137?) zemřel zakladatel a první velmistr řádu Hugo de Payns a na jeho místo byl zvolen Robert de Craon.
InnocentII.jpg
Další událostí, jež určila budoucí význam a charakter templářského řádu, byla bula papeže Inocence II. Omne datum optimum ze dne 29. března 1139, kterou templářský řád spadal do přímé papežovy podřízenosti. (Řád johanitů byl podřízen přímo papeži již od roku 1113.) Z dalších změn bylo důležité přičlenění kaplanů, čímž mohl řád zřizovat vlastní kaple a vést mše; osvobození od placení desátků i možnost desátky vybírat, ovšem se souhlasem biskupa.
Inocenc II. vydal dne 9. února 1143 další bulu Milites Templi, jež dovolovala templářským kaplanům vést mše v oblastech, nad kterými byl vynesen interdikt (zákaz provádění bohoslužeb pro jednotlivce i celé oblasti za cirkevní prohřešky jeho obyvatel). Nástupce Inocence II., papež Celestin  II., tuto pravomoc dokonce rozšířil tak, že vyjmul templáře a jejich vazaly z interdiktního práva biskupů. Papež Evžen III. dále bulou Militia Dei, ze dne 7. dubna 1145, templářům povolil vlastnit kostely a hřbitovy a tím se mohlo templářských mší zúčastnit i široká veřejnost.

II. křížová výprava

O nové křižácké výpravě se papež Evžen III. pokoušel přesvědčit francouzskou šlechtu již koncem roku 1145, ale dokázal to až, tou dobou již pětadevadesátiletý, Bernard z Clairvaux na shromáždění ve Vézélay dne 31. března 1146. Podobný úspěch měl i při jednání s německým králem Konrádem III. von Hohenstaufen a tak na podzim roku 1147 dorazily ke Konstantinopoli armáda Ludvíka VII., jež mohla být vyslána jen za pomoci obrovské půjčky od templářů, a armáda Konráda III., avšak pro vzájemnou rivalitu se nespojily, ba naopak se německá armáda rozdělila na dvě části a byla záhy na to rozdrcena Turky. Ludvík se společně s jízdou rozhodl část cesty uskutečnit lodí, na kterých již nebylo dostatek místa i pro pěchotu, jež tak zůstala bez ochrany jízdy a byla brzy na to zmasakrována. K Jeruzalému dorazily jen malé zbytky spojených armád, ale pro pýchu obou králů i nezkušenost mladého Jeruzalémského krále Balduina III., byl napaden Damašek, který do té doby stál na straně křesťanů v boji proti společnému nepříteli spojených emirátů Mosulu a Alepa a Egyptskému kalifátu. Damašek se pro tuto zradu spojil se svými bývalými nepřáteli a II. křížová výprava skončila velmi záhy v červenci 1148 a to totálním neúspěchem.
Krátce poté, 13. ledna 1149 umírá druhý velmistr řádu, Robert de Craon.

Použitá literatura:

  1. Mervyn Sterneck, Dějiny templářského řádu, Půdorys: Praha, 2004.
[1] Balduin I. Cit. dle Sterneck, s. 28.
[2] Templum Domini.
[3] Pauperes commilitones Christi templique Salomonici.
[4] Jakob de Vitry, Historia orientalis sive Hierosolymitana. Cit dle Sterneck, s. 33.
[5] Cit dle Sterneck, s. 34-35.
[6] Cit tamtéž, s. 35.
[7] De laude novae militiae.
[8] Chvála novému rytířstvu. Cit. dle Sterneck, s. 37-40.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 3.6 (8 hlasů)

Článek “Založení řádu templářských rytířů” One response

  1. Kritika

    Uboze okopírováno.. Citace vytrženy.. Zdroje již zastaralé.. Žadná vlastní forma, nedostatek vlastního intelektu..

    Submitted by Kdokoliv