„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

3. Všeobecné politické úvahy z mé Vídeňské doby

26. Únor 2008
Třetí kapitola Mein Kampf, jak ostatně napovídá i samotný název, se zaobírá „politickými“ názory, jež Hitler sice zmínil již v předešlých dvou kapitolách, ale nyní se je pokouší podložit i určitými náznaky rozumové úvahy, byť byly nepochybně sestrojeny až zpětně, a jsou založeny na všeobecných předsudcích a velkoněmeckých náladách, ale i nepochopení demokratických principů ze strany Hitlera samotného.
»Kdysi jsem se vyhýbal veřejným vystoupením, i když myslím, že jsem se zabýval politikou víc než mnozí jiní. Jen v nejužším kruhu jsem mluvíval o tom, co hýbalo mým nitrem nebo co mne přitahovalo. Tyto promluvy v úzkém kruhu měly v sobě mnoho dobrého: naučil jsem se sice méně „mluvit“, ale zato poznávat lidi v jejich často neskutečně primitivních názorech a námitkách. Přitom jsem neztrácel čas a možnost školit se a dál se vzdělávat. Příležitost k tomu nebyla nikde v Německu tak příznivá, jako ve Vídni.«
V roce 1909 se Hitler nedostavil k vojenskému zápisu a rok následující ani k vojenskému odvodu, pročež byl hledán jako dezertér. Tento svůj krok později odůvodňoval nechutí sloužit v mnohonárodnostní armádě, jež navíc nesledovala jediný možný vojenský zájem - tj. rozšiřování německého impéria, ale naopak sloužila k politickým účelům prohnilého habsburského trůnu. Vídeňská policie se rozhodně nezabývala honěním dezertérů a tak mohl Hitler od prosince 1909 až do května 1913 tři a půl roku přespávat mužské ubytovně ve 20. okrsku, kde se setkával s příslušníky nejnižších dělnických vrstev, jež ubíjeli svá osobní selhání a frustrace v nenávisti k vládnoucímu panovníkovi, ale i Židům a všem neněmeckým národům. Rovněž mezi nimi bylo mnoho socialistických přívrženců zběhlých v základních myšlenkách Karla Marxe. Hitlerovi se tak otevřel zcela nový svět, do kterého mohl uniknout ze své nezáživné reality a dál v něm snít své utopické sny, jejichž základy si vytvořil již v dějinách dějepisu na linecké reálce.
»Už všeobecný obzor rakouských Němců byl poměrně široký. Jejich hospodářské vztahy zahrnovaly často téměř celou mnohotvárnou říši. Téměř všechny velké podniky byly v jejich rukou, řídící personál, technici a úředníci se většinou rekrutovali právě zde. Byli také nositeli zahraničního obchodu, pokud židovstvo nevztáhlo ruku na tuto pravlastní doménu. Politicky drželi stát ještě pohromadě. Služba v armádě vedla do dáli za těsné hranice domova. Rakousko-německý rekrut narukoval patrně k Německému regimentu, ale regiment mohl být ležením v Hercegovině zrovna tak jako ve Vídni nebo v Haliči. Důstojnický sbor byl stále ještě německý, vyšší úřednictvo převážně také. Německé byly i uměni a věda. Nehledě na kýč nejnovějších uměleckých směrů, jehož produkci by bez problémů zvládl i národ negrů. Pouze Němec byl vlastníkem a šiřitelem skutečného uměleckého smýšleni. v hudbě, architektuře, sochařství a malířství byla Vídeň nevyčerpatelnou studnicí,která, aniž kdy vyschla, zásobovala celou monarchii.«
V souladu se svou vírou v nadřazenost tzv. německé rasy Hitler vyzdvihuje německost Rakousko-uherské monarchie, jež ještě stále spadala do všech oblastí běžného vídeňského života (dál Hitler dohlédnout nemohl) a souznění německých tónů pokroku, vědy a potažmo všeho intelektuálního. Hitler zcela nepochopil smysl a hloubku nové moderní vlny, jež se nezaměřovala na tradiční fotografickou věrnost, ale naopak se snažila o hledání psychických složek, jež námět v umělci vyvolává, a tak musel být renesančně naladěný Hitler oslavující řecký ideál těla zcela konsternován, nemluvě o tom, že jeho chabé vzdělání a potažmo inteligence mu nedovolovalo současné moderní umění pochopit.
»Revoluce roku 1848 mohla být už všude třídním bojem, avšak v Rakousku to byl počátek boje rasového. Němci tehdy zapomněli na svůj původ nebo ho neuznávali, dali se do služeb revolučního vzbouření a tím zpečetili svůj osud. Pomáhali probouzet ducha západní demokracie, který je v krátké době připravil o základy jejich existence. Vytvořením parlamentního zastupitelského orgánu bez předchozího stanovení a upevnění společného státního jazyka byl položen základní kámen konce převahy němectví v monarchii. Od tohoto okamžiku byl ztracen i stát. Vše, co nyní následovalo, bylo jen historickým procesem rozpadu jedné říše. Sledovat tento rozklad bylo otřesné i poučné zároveň. V mnoha tisících forem probíhal výkon rozsudku dějin. Velká část lidí byla slepá k procesu rozpadu a to jen potvrdilo vůli Bohů ke zničení Rakouska.«
Revoluční rok 1848 sice byl symbolickým začátkem konce habsburské monarchie, ale současně se s jinými národy sdruženými ve společném rakousko-uherském státě zapálilo i v Němcích jejich německé cítění a později i velkoněmecké touhy, jež do té doby neměli žádnou paralelu. Hitlerův šovinistický stesk a nostalgie nad rozpadem rakouského impéria lze samozřejmě pochopit, avšak další rozumová úvaha o příčinách jeho krachu za nímž stál loutkový parlament, dosvědčuje naprostou neznalost skutečných historických příčin.
»Parlament jsem nenáviděl odjakživa, ale vůbec ne jako instituci jako takovou. Naopak, jako svobodomyslný člověk jsem si nedovedl jiný způsob vlády představit, neboť myšlenka na nějakou diktaturu by mi při mém vztahu k habsburskému domu připadala jako zločin proti svobodě a rozumu. Nemálo k tomu přispěla má náruživá četba novin, která mi, aniž bych to sám tušil, naočkovala obdiv k anglickému parlamentu, kterého jsem se nemohl jen tak zbavit. Důstojnost, se kterou se tam i v dolní sněmovně věnují svým úkolům (jak nám to krásně líčil náš tisk), mi silně imponovala. Mohla snad existovat nějak vznešenější forma vlády jednoho národního společenství?«
»O několik týdnů později jsem tam byl opět. Obraz se změnil, nebyl k poznání. Sál byl úplně prázdný. Dole se spalo.. Několik poslanců bylo na svých místech, zívali jeden na druhého, jeden mluvil. Přítomen byl místopředseda sněmovny a hleděl evidentně znuděn do sálu.«
»Rok klidného pozorováni stačil k tomu, abych svůj původní názor na podstatu této instituce beze zbytku změnil a v tomto se utvrdil. Vnitřně už jsem nezaujímal postoj ke znetvořené formě parlamentarismu, kterou tato myšlenka v Rakousku měla, ne, teď už sem nemohl parlament jako takový uznávat. Až dosud jsem viděl neštěstí rakouského parlamentu v absenci německé majority, nyní jsem ale viděl neblahý osud v podstatě této instituce vůbec.«
Parlament měl v zákonodárném uspořádání Rakouska-Uherska jen loutkovou funkci tak, aby se pomyslný vlk národů i jednotlivých zájmových skupin nažral a skutečná vláda byla nadále pevně držena v rukou panovníka, jež měl absolutní slovo. V žádném případě se tedy nejednalo o proklamovaný britský typ parlamentní demokracie. Ale nejvážnějším argumentem pro Hitlerovu ideu diktatury byl vlastní princip demokracie - vláda lidu prostřednictvím svých volených reprezentantů a nikoliv sledování jen svých vlastních zájmů, v tomto případě zájmů Velkoněmeckých.
Paradoxně pak zní Hitlerova kritika zdánlivé nečinnosti parlamentu - Hitler sám jež na svých bedrech nesl všechny nejvyšší státní funkce pracoval maximálně pár hodin denně, zbytek trávil sněním a pasivitou.
»Je kritériem státníka, zda ovládá uměni přemlouvání tak dobře, jako umění státnické moudrosti v přijímáni velkých směrnic a rozhodnutí? Je neschopnost vůdce dokázána tím, že se mu nepodařilo získat pro určitou ideu většinu náhodně více či méně čistými způsoby dohromady sehnaného houfu? Pochopil vůbec tento houf nějakou myšlenku dříve, než úspěch prokázal její velikost? Není snad každý geniální čin na tomto světě viditelným protestem génia proti netečnosti masy? Co má ale udělat státník, kterému se nepodaří vlichotit se houfu natolik, aby získal jeho přízeň pro své plány? Má si je koupit? Anebo se má vzhledem k hlouposti svých spoluobčanů vzdát realizace životně důležitých úkolů a stáhnout se do ústraní, nebo má zůstat? Nedostává se v takovém případě skutečný charakter do neřešitelného konfliktu mezi poznáním a slušností, nebo lépe řečeno poctivým myšlením? Kde tu vede hranice oddělující obecnou povinnost od závazku osobní cti? Nemusí si každý opravdový vůdce zakázat, aby byl takovým způsobem degradován na politického kšeftaře? A naopak: nemusí se teď každý kšeftař cítit povolán "dělat" do politiky, poněvadž konečnou zodpovědnost neponese on, nýbrž nějaký neuchopitelný houf? Nemusí vést náš většinový princip k demolici vůdcovské myšlenky vůbec? Domnívají se lidé, že pokrok tohoto světa pochází z mozků většin a ne z hlav jednotlivců? Nebo snad můžeme v budoucnosti tento předpoklad lidské kultury postrádat? Nejeví se snad dnes nezbytnější než kdykoliv dříve?«
Hitler dosahoval ve všech oblastech svých duševních schopností průměrných hodnot, byť on sám byl po celý svůj život přesvědčen o své genialitě a papežské neomylnosti. Je pravdou, že se Hitlerovi podařilo onu zmíněnou „masu“ zmanipulovat, ovšem nikoliv svou moudrostí či vůdčími schopnostmi, ale právě jen díky své průměrnosti, jež dogmaticky lpěla na několika primitivních názorech o nadřazenosti Němců nad jinými národy, židovských nepřátelích určených k likvidaci a organizací masových teatrálních akcí, jež používaly starogermánskou symboliku sebranou zejména z rekvizit oper Richarda Wagnera. Za všemi Hitlerovými názory i pozdějšími činy pak stálo jediné: osobní sláva a obdiv jež mu dávaly lék na rozbolavěnou duši, která ve svém nejhlubším nitru sama sebou pohrdala, byť si to Hitler nebyl nikdy schopen plně uvědomit. Hitler byl bezectný slaboch, vše ostatní byla vlastní milosrdná lež.
»Přitom se nemusí takový hlupák nikdy trápit odpovědností za své působení. Je této starosti zbaven, neboť dobře ví, že až je výsledek jeho "státnického" žvanění jakýkoliv, jeho konec je už dávno zapsán ve hvězdách: jednoho dne bude muset uvolnit místo jinému, právě takovému duchu jako je on sám. Neboť znamením takového úpadku je mimo jiné to, že počet velkých státníků narůstá právě tou měrou, jakou klesá měřítko jednotlivce. S rostoucí závislostí na parlamentních většinách se bude muset ale zmenšovat, poněvadž velcí duchové budou odmítat být blízcí lidí neschopných a žvanilů, a naopak, reprezentanti hlouposti, tj: hlouposti, nenávidí nic víc než hlavu, která nad nimi vyniká.«
V souladu s poslední větou byl pro Hitlera největším nepřítelem ten, kdo jej převyšoval. Obklopil se podobnými génii průměrnosti a pronásledoval všechny, kdo by se odvážili poukázat na slabost jeho převzatých myšlenek. Otázka odpovědnosti k lidem, kterým byl ať již dobrovolně či z donucení jako nejvyšší vůdce nadřazen není zcela namístě, protože Hitlerova slabošská povaha nebyla podobných vlastností jako je reflexe, soucit či odpovědnost schopna.
»Zdaleka největší podíl na politické "výchově", kterou označujeme velmi případným slovem "propaganda" připadá na konto tisku. Ten obstarává v první řadě tuto "osvětovou práci" a představuje tak svého druhu školu pro dospělé. Toto vyučování ale není v rukou státu, nýbrž zčásti v drápech nanejvýš méněcenných sil. Ve Vídni jsem měl jako mladý člověk nejlepší příležitost dobře poznat majitele a duchovní producenty tohoto stroje na výchovu mas. Zpočátku jsem se musel divit, v jak krátkém čase bylo této velmoci umožněno vyrábět určité mínění, i když se přitom jednalo o naprostou falzifikaci nepochybně existujících všeobecných vnitřních přání a názorů. Za několik dnů se ze směšné věci udělala významná státní akce, a naopak, v téže době propadly do zapomnění životně důležité problémy, lépe řečeno byly z paměti a vzpomínek masy vykradeny.«
Hitlerovým nejnenáviděnějším nepřítelem nebyl tisk, který by ovládal mínění masy, ale tímto nepřítelem byla pravda, ať již byla napsána či vyřčena těmi, kteří se nenechali unést lacinými hesly a Hitlerovým černobílým zjednodušeným viděním světa. Masmédia jako taková, ať již mají ve svém smyslu osvětu či dezinformace, se mohou stát propagandistickými nástroji jen za předpokladu, že budou podporovány soustavným potlačováním jiných názorů. Je nutné si uvědomit, že lze jen stěží dosáhnout vyvážené a objektivní interpretace a reflexe skutečných událostí a novináři jako takoví vždy do svých článků promítají své vlastní vidění světa, ale Hitler noviny nekritizuje pro subjektivnost jejich redaktorů, nýbrž pro jejich pluralitnost, kdy v demokratickém a svobodném státním zřízení vždy existují protichůdné názorové skupiny. - Hitler se chtěl stát Bohem, ale cítil, že k dosažení svého cíle musí zničit všechny náznaky projevu svobody a samostatného úsudku.
»Pro správné vyléčení těchto praktik a jejich prolhané nepravdivosti by bylo třeba napsat celé knihy. Nejlépe a nejsnáze vysvětlíme tento nesmyslný a nebezpečný lidský zmatek, jestliže porovnáme demokratický parlamentarismus se skutečnou germánskou demokracií.«
Není asi nutné vysvětlovat, že tzv. germánskou demokracií má Hitler na mysli diktaturu podporovanou tajnou policií, politickými procesy, potlačováním všech svobod jedince, zastrašování a terorem.
»Pozoruhodnost prvního spočívá v tom, že je zvoleno řekněme pět set mužů, v poslední době i žen, kterým ve všem přísluší poslední slovo. Jsou tak prakticky vládou, neboť i když volí vládní kabinet, jež navenek řídí správu státních záležitosti, je toto pouhé zdání. Ve skutečnosti nemůže tato takzvaná vláda podniknout žádný krok, aniž by si zajistila svolení všemocného shromáždění. Z tohoto důvodu ji také nelze činit za nic odpovědnou, neboť konečné rozhodnutí nečiní vláda, nýbrž parlamentní většina. Vláda je každopádně pouhou vykonavatelkou vůle většiny. Její politické schopnosti lze vlastně posuzovat pouze podle toho, jak dokáže přetáhnout většinu na svou stranu nebo jak se dokáže přizpůsobit vůli této většiny. Tím ale klesá z úrovně opravdové vlády na úroveň žebračky vzhledem k majoritě. Ano, její nejnaléhavější úkol teď spočívá pouze v tom, aby si případ od případu buďto zajišťovala přízeň dané většiny, anebo vytvářela většinu novou, vládě více nakloněnou. Správnost záměrů vlády sama o sobě nehraje roli. Tím je prakticky vyloučena jakákoliv zodpovědnost. K jakým důsledkům to vede, vyplývá ze zcela prosté úvahy: výsledkem vnitřní skladby oněch pěti set zvolených zástupců lidu podle jejich povolání nebo dokonce schopností je rozháraný a navíc většinou ubohý obraz. Nelze přece uvěřit tomu, že tito vyvolenci národa jsou také vyvolenci ducha nebo alespoň rozumu! Doufám, že se nikdo nedomnívá, že z volebních lístků voličů, kteří jsou všechno jiné než plní ducha, vyrostou hned po stovkách nějací státníci. Vůbec je třeba ostře vystoupit proti nesmyslu, že ve všeobecných volbách se zrodí géniové. Za prvé, v jednom národě se najde jen jednou za velmi dlouhé období jeden jediný skutečný státník a nikoliv hned sto a více současně, za druhé, odpor mas je proti každému géniovi přímo instinktivní. Spíš projde velbloud uchem jehly, než-li se prostřednictvím voleb "objeví" skutečně velký muž. To, co skutečně přesahuje normální míru širokého průměru, se ve světových dějinách obvykle ohlásí samo. Tady však hlasuje pět set lidi více než skromného formátu o nejdůležitějších záležitostech národa, dosazují vlády, které si pak musí obstarávat schválení tohoto shromáždění v každém jednotlivém případě a v každé zvláštní otázce. Politiku tedy dělá ve skutečnosti oněch pět set. A podle toho ta politika také většinou vypadá .«
Hitlerova argumentace s níž se snaží dokázat oprávněnost diktatury se nese ve dvou rovinách: jen diktátor může nést zodpovědnost za své činy i svůj národ a demokratickými volbami může být zvolen jen podbízivý hlupák, nikoliv génius Hitlerova formátu. V návaznosti se pak naskýtá srovnání míry populismu a prázdných hesel v politickém programu Hitlerovy NSDAP a ostatních demokratických stran.
»Tento druh demokracie se stal také nástrojem rasy, která se pro své interní cíle musí bát slunce dnes i v budoucnu. Jenom Žid může vychvalovat zařízení, jež je špinavé a falešné jako on sám.«
Každý kdo není s námi, je proti nám a bude zničen. Ať již je Žid, komunista, sociální demokrat či projevil byť jen náznak jakýkoliv pochybností.
»Proti tomu stojí skutečná germánská demokracie svobodné volby vůdce s jeho závazkem plně převzít veškerou odpovědnost za své konání. V této demokracii neexistuje žádné hlasování majority o jednotlivých otázkách, nýbrž rozhodování jediného člověka, který pak svým majetkem a životem stojí za svým rozhodnutím. Bude-li vznesena námitka, že za těchto předpokladů se jen stěží najde někdo, kdo bude ochoten věnovat se tak riskantnímu úkolu, je třeba odpovědět: Bohu díky, v tom je přece smysl germánské demokracie, aby se ten první nedůstojný snaživec a morální zbabělec nedostal oklikou k vládě nad svými soukmenovci, ale aby už jen samotná velikost převzaté odpovědnosti odradila neschopné a slabochy. Kdyby se ale přece jenom nějaký takový chlápek pokusil sem vloudit, lze jej lehce objevit a nevybíravě okřiknout: Pryč, zbabělý lumpe! Ustup, umažeš schody, neboť hlavní schodiště do panteonu dějin není pro pokrytce, nýbrž pro hrdiny! K tomuto názoru jsem se dopracoval po dvouletém navštěvování Vídeňského parlamentu. Potom už jsem tam nechodil.«
Existuje více typů demokracie rozlišujících se mimi jiné i dle míry pravomocí jejího nejvyššího představitele. Ale základním demokratickým principem je kritika, kontrola i možnost odvolání pokud volený vůdce selhal. V Hitlerově pojetí je germánská demokracie doživotní ničím neomezené diktátorství. Dějinným paradoxem pak je, že se Hitler stal symbolem pro lidskou bestialitu a nikoliv pro namyšlenost, hloupost, nevzdělanost a přehnanou ctižádost, jež nedokázala reflektovat míru svých skutečných schopností.
»Vůdčí myšlenka tohoto nového Habsburka, jehož rodina mluvila česky (choť arcivévody, bývalá česká hraběnka, pocházela z kruhů, kde byl protiněmecký postoj tradicí), bylo zřídit ve střední Evropě pozvolna slovanský stát, který měl být, za účelem ochrany proti ortodoxnímu Rusku, postaven na přísně katolických základech. Tím se náboženství zase jednou dostalo do služeb čistě politické myšlenky, jak tomu bylo u Habsburků dost často, myšlenky nešťastné, alespoň z německého pohledu. Výsledek byl v mnoha ohledech víc než smutný. Ani Habsburský dům, ani katolická církev nedostaly očekávanou odměnu. Habsburk přišel o trůn, tím o velký stát. Neboť tím, že koruna ve svých politických záměrech postavila do svých služeb také náboženské momenty, vyvolala ducha, jehož sama zpočátku nepovažovala za možného. Jako odpověď na pokusy vymýtit ve staré monarchii všemi prostředky němectví, vyrostlo v Rakousku staroněmecké hnutí. V osmdesátých letech dosáhl také v monarchii svého vrcholu manchersterský liberalismus v židovském pojetí. Reakce naproti tomu přišla, jak bylo v Rakousku zvykem, v první řadě nikoliv ze sociálních, nýbrž z nacionálních pozic. Pud sebezáchovy přinutil němectvo k obraně v nejostřejší formě. Až v druhé řadě začínaly mít vliv také hospodářské aspekty. Ze všeobecného politického zmatku se vylouply dva stranickopolitické útvary, jeden byl zaměřen více nacionálně, druhý více sociálně, oba však velmi zajímavé a poučné pro budoucnost.«
Existuje snadno viditelná souvislost mezi mírou šovinismu a absencí vlastní osobnosti, jež jsou navzájem v protikladu. Napadáním a kritikou křesťanství, jež vedle Slovanů převzalo v rukou církve vládu na Rakouskem, si Hitler plně neuvědomuje jeho státotvornou a zpevňující úlohu bez níž by nikdy Rakousko nemohlo vzniknout. Je možné spekulovat, proč se tolik snažil křesťanství napadat, zda pro svou nevíru, nadřazenost křesťanství nad nacionalistické ideály či pro jeho židovské kořeny, jisté však je, že se v pozdějších letech snažil o určitou kontinuitu s Německým potažmo Římským císařstvím a s Vatikánem udržoval stav příměří, za což byl Hitler ze strany papeže politicky podporován.
»Když ale po velké válce Habsburský dům rázně přistoupil v monarchii k přímému, ale neúprosnému mýcení nebezpečného, jednoznačně smýšlejícího Němectva - neboť toto by byl nutně výsledek slavizační politiky - vzplanul odpor k zániku odsouzeného národa způsobem, jaký novější dějiny nepoznaly. Poprvé se stali rebely muži nacionálně a patrioticky smýšlející. Rebely nikoliv proti národu ani proti státu, ale proti způsobu vládnutí, jež podle jejich přesvědčení muselo vést k zániku jejich národa.
Poprvé v novějších německých dějinách se oddělil zemský dynastický patriotismus od nacionální lásky k vlasti a národu. Bylo zásluhou všeněmeckého hnutí německého Rakouska.
V devadesátých letech, že jasně a jednoznačně konstatovalo, že státní autorita má právo vyžadovat úctu a ochranu jen tehdy, jestliže je v souladu se zájmy národa, nebo je alespoň nepoškozuje. Státní autorita nemůže být samoúčelná, neboť v takovém případě by každá tyranie na tomto světě byla nenapadnutelná a posvátná.«
Již od počátku XIX. století ruku v ruce s národním obrozením jednotlivých národů sdružených v rakousko-uherském impériu slábla dosud absolutní německá nadvláda a nadřazenost tak, že nebýt Světové války, pravděpodobně by vyústila ve federaci a pozdější úplné osamostatnění původních historických států. Německé obrození, jež přišlo až se zpožděním ke konci XIX. nemělo jednoznačnou politickou orientaci, ale spíše se obracelo do minulosti. Velkoněmecký proud s ambicemi o vytvoření Velkoněmecké říše, jež by sahala od Belgie až po Perský záliv, s nenávistí k Židům ale i Slovanům byl spíše druhoplánový a svou úrodnou půdu našel zejména mezi nejchudšími a nevzdělanými vrstvami.
»Tak tomu bylo i se všeněmeckým hnutím, protože od počátku nepřičítalo hlavní význam získávání stoupenců ze širokých mas. Stalo se "měšťanským, vybraným, umírněně radikálním". Z této chyby vyrostla druhá příčina jeho rychlého zániku. V době nástupu všeněmeckého hnutí byla situace němectví v Rakousku již zcela zoufalá. Rok od roku se stával parlament stále více institucí pomalé zkázy německého národa. Každý pokus o záchranu v hodině dvanácté mohl mít alespoň malou naději na úspěch pouze za předpokladu, že tato instituce bude odstraněna. Pro hnuti tím vyvstala principiální otázka: vstoupit do parlamentu a - dá-li se to tak vyjádřit - "vytunelovat jej zevnitř", anebo vést boj zvenčí útokem na toto zařízení? Vést boj proti takové moci zvenčí znamená vyzbrojit se neotřesitelnou odvahou a připravit se na nekonečné oběti. Chytit býka za rohy a dostat mnoho těžkých ran, někdy padnout k zemi a zase se zvednout se zlámanými údy, až teprve po nejtěžším zápase se vítězství přikloní na stranu smělého útočníka. Jen velikost obětí získá pro věc nové bojovníky, až nakonec vytrvalost bude odměněna vítězstvím. K tomu je ale potřeba dětí národa ze širokých mas. Pouze oni jsou odhodlaní a dostatečně houževnatí, aby tento boj dobojovali až do krvav‚ho konce. Tuto širokou masu však všeněmecké hnutí nemělo a tak mu nezbylo nic jiného, než vstoupit do parlamentu.«
Tzv. všeněmecké hnutí nikdy reálně neexistovalo a nebylo organizováno. Více než o cokoliv jiného se jednalo jen o určité nacionalistické nálady, které však neměly krom šovinismu jinou politickou myšlenku. Ve středních vrstvách měla odezvu zejména její historická a mytologická část, jež byla podporována i ze strany módní umělecké vlny. V nejnižších vrstvách se pak všeněmecká vlna nesla v rovině stížností a sebelítosti a nikdy neměla sama o sobě nijak významnou roli a to jednak pro absenci skutečného programu a jednak pro její nesouvislost se skutečným životem.
»Hnutí, které má velké cíle, se musí úzkostlivě snažit, aby neztratilo souvislost se širokými lidovými masami. Každou otázku musí zvažovat právě z tohoto hlediska a v tomto směru činit rozhodnutí. Musí se vyhýbat všemu, co by mohlo snížit či oslabit jeho působeni na masy, nikoliv snad z "demagogických" důvodu, nýbrž z prostého poznání, že bez obrovské síly národních mas není žádná velká idea uskutečnitelná, byť by byla sebe posvátnější a vznešená. Pouze tvrdá skutečnost musí určovat cestu k cíli, ať se nám to libí nebo ne. Vyhýbat se nepříjemným cestám znamená na tomto světě minout se cíle.«
Právě jen v idejích represivních režimů lze najít obdobu toho, po čem Hitler volá. - Pojmenování nepřítele, jež brání celospolečenskému štěstí a poté jeho veřejné lynčování. Je-li nepřítel odstraněn, je nutné najít dalšího nepřítele a to tak dlouho, dokud se diktátorský režim sám nezhroutí. V tomto smyslu se masám nenaslouchá, nepřizpůsobuje se jí, ale zastrašuje se.
»I kdyby bylo možné jednotlivým církvím vytknout sebevíc, politická strana nesmí ani na okamžik ztratit ze zřetele, že podle všech dosavadních zkušenosti z dějin se nikdy nepodařilo žádné politické straně v podobné situaci prosadit náboženskou reformaci. Dějiny nestudujeme proto, abychom posléze, když by mělo dojít k praktickému použití těchto poznatků, se na tyto zapomínalo či abychom se domnívali, že věci se teď už mají jinak a že věčné pravdy už nejsou použitelné: naopak, z dějin se učíme právě pro přítomnost. Kdo tohle nedokáže, až si nenamlouvá, že je politický vůdce, je ve skutečnosti plytký, i když většinou velmi domýšlivý trouba a vešker jeho dobrá vůle neomlouvá jeho praktickou neschopnost. Umění všech opravdu velkých vůdců všech dob spočívalo v prvé řadě v tom, že netříštili pozornost lidu, ale soustředili ji vždy na jediného protivníka. Čím jednotnější je nasazení vůle k boji jednoho národa, tím větší je přitažlivost hnutí a tím pádnější je síla střetů. Je součástí geniality velkého vůdce, že umí představit různorodé protivníky jako jednu kategorii, neboť rozlišování různých nepřátel vede u slabších a nejistých povah k pochybnostem o vlastním oprávnění.
Jakmile se kolísající masa octne v boji proti mnoha protivníkům, dostaví se objektivita a nastoluje se otázka, zda snad všichni ostatní nemají pravdu a jestli vůbec vlastní národ nebo vlastni hnutí jsou v právu. S tím se dostavuje první ochromení vlastních sil. Je tedy vždy třeba shrnout množství vnitřně rozdílných protivníků tak, aby podle názoru masy stoupenců byl veden boj pouze proti jedinému nepříteli. To posiluje víru ve vlastní právo a posiluje rozhořčení proti útočníkům na toto právo. Že toto někdejší všeněmecké hnutí nepochopilo, stálo ho úspěch.«
Má-li demokratický režim ve svém smyslu štěstí a mír pro všechny, je diktatura založena na hledání a nalezení svého nepřítele.
»Vídeň byla a zůstala pro mne největší a také nejdůkladnější školou mého života. Přišel jsem kdysi do tohoto města téměř jako chlapec a opouštěl jsem je jako klidný a vyrovnaný člověk. Dostal jsem zde základy svého světového názoru a politického způsobu nazírání věcí, obojí jsem později musel doplňovat pouze v detailech, avšak ani jedno ani druhé mne nikdy neopustilo. Cenu tehdejších učňovských let sám plně oceňuji teprve dnes. O tomto období jsem pojednal poněkud podrobněji proto, že mi poskytlo názornou výuku právě v oněch otázkách, které patří k základům strany, která vznikla ze skromných začátků a ani ne za pět let se chystá stát se velkým masovým hnutím. Nevím, jaký by dnes byl můj postoj k Židům, k sociální demokracii či lépe k celému marxismu, k sociální otázce apod., kdyby se základ mých osobních názorů nevytvořil tak záhy pod tlakem osudu a také vlastním studiem. Neboť i když neštěstí vlasti přinutí tisíce lidi k přemýšlení o vnitřních příčinách tohoto zhroucení, nevede to nikdy k takové důkladnosti a hlubšímu pochopení, které se zjeví tomu, jež se stal teprve po dlouholetém boji pánem svého osudu.«
Přišel-li Hitler přišel do Vídně jako kosmopolitní umělec a odešel jako nejspodnější žebrák. Přišel-li jako samolibý polovzdělanec, odešel jako ještě samolibější hlupák.

Použitá literatura:

  1. Adolf Hitler, Mein Kampf.
  2. Konrad Heiden, Adolf Hitler - Cesta k moci, Agnesa Burdová - Ara Bratislava a Vladimír Kořínek: Krnov, 2002.
  3. Harald Steffahn, Hitler, Votobia: Olomouc, 1996.
Citace dle Adolf Hitler, Mein Kampf, 3. kapitola.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 3.7 (3 hlasy)