„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Fraška i tance kolem CzechTek 2005

Kategorie
22. Únor 2008
Policejní zásah na akci Czechtek 2005.
S tolik potřebným odstupem, jež by ochladil vzbouřené emoce vyvolané nezákonným, brutálním a zejména naprosto nesmyslným zásahem Policie ČR proti účastníkům technoparty CzechTek 2005, se celá aféra, jež navozuje mnohé asociace s praktikami totalitních režimů, s kterými mají ostatně mnozí policisté své bohaté zkušenosti (viz služba prozatímního policejního prezidenta Vladislava Husáka pohotovostním pluku SNB), pomalu nabývá kulis levné frašky, jež ovšem netají svou inspiraci v Karlu Krylovi:
Tak hle, jak se perou, jen pohleďte na ně,
jak úplatky berou a svrbí je dlaně,
jen pohleďte na ně, jak zatančí tance,
když namísto daně jim dají kus žvance.
 
R: Pít, klít, rouhat se víře, pak sedět v díře nějaký rok,
klít, pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední lok.
 
Tak pohleď, jak s vervou tu do sebe mlátí,
než hrdlo si servou a život si zkrátí,
tak s křikem se boulují s tupostí mezků
a páni se radují, utáhnou přezku.
 
R:
 
Když v hospodě pijí, tak pozor dej na ně
jak na klubko zmijí, jež zabíjí laně,
tak pozor dej na ně v té podivné době,
vždyť při této hraně jde o krk i tobě!
 
R:
R: [1]
, kdy v rytmu Krylových slov nám pan ministr vnitra František Bublan předložil zprávu „O postupu Policie ČR na technoparty CzechTek“, od jež sice měla jasné politické zadání a ani nejnaivnější idealista nečekal, že by se v ní dočetl alespoň vzdálený odlesk skutečných událostí, nicméně, výsledek nejen že překonal i ty nejvtipnější prognózy, ale pan Bublan se zcela otevřeně aspiroval do pozice člověka, jež za kus žvance bude nejen lhát až se hory zazelenají, ale zatančí nám i nějaký ten taneček:
Vzhledem k rozsahu protiprávního jednání Policie ČR provedla po předchozích několikerých marných výzvách v českém a dalších jazycích služební zákrok pod jednotným vedením proti účastníkům technoparty za účelem odstranění protiprávního stavu a obnovy veřejného pořádku. Policie ČR v tomto případě postupovala podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) a i) za využití § 7 a § 9 odst. 1 a 3 zákona o Policii ČR. Podle výše citovaných ustanovení Policie ČR chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení, odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele a dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení. Policista je povinen ve službě i mimo službu v mezích zákona provést služební zákrok, služební úkon, popřípadě učinit jiná opatření apod., je-li páchán trestný čin nebo přestupek anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání. Dále je při provádění služebního zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku dovolují použít odpovídající výzvy. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího policisty. Neuposlechnutí výzvy je podle zákona považováno za přestupek proti veřejnému pořádku (§ 47). Samotná úprava služebního zákroku pod jednotným vedením je obsažena v zákoně o Policii ČR. Na základě toho ustanovení „rozhoduje o použití donucovacích prostředků a zbraně za podmínek uvedených zákoně o policii velitel zakročující jednotky.
Řešení otázky, zdali jsou naplněny zákonné důvody pro provedení zásahu Policií ČR i na pronajatém pozemku, je třeba posuzovat v kontextu s intenzitou a rozsahem působených škod na okolních pozemcích a rozsahem a intenzitou protiprávního vstupování na tyto pozemky. V případě, že by k takovémuto vnikání docházelo ojediněle a způsobená škoda na cizím pozemku by byla v míře nepatrné, byl by provedený zásah Policie ČR v takovém to rozsahu nepochybně neadekvátní. Za situace, kdy však k těmto jevům docházelo masivně a opakovaně, bez jakékoli snahy organizátorů akce usměrnit jednání účastníků technoparty, a nebylo ani nijak reagováno na výzvy Policie ČR k vyklizení prostoru, se jeví zásah Policie ČR jako oprávněný a to s ohledem na možné další fatální důsledky, které mohly vzniknout, v případě nečinnosti Policie ČR.
S ohledem na vysoký počet shromážděných osob, v jejichž řadách se mohli nacházet pachatelé trestných činů a přestupků, nebylo možné páchání trestných činů a přestupků zamezit jinak, než osoby shromážděné na pronajaté louce a přilehlých pozemcích rozptýlit. Pořádková jednotka začala proto shromážděné osoby z místa, kde se shromáždily vytlačovat, a to po předchozích výzvách, daných v několika světových jazycích, aby se rozešly a louku a přilehlé pozemky opustily. Jelikož shromážděné osoby výzvu neuposlechly (tím porušily ustanovení § 9 odst. 3 zákona o Policii ČR, které stanoví, že každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího policisty), začala pořádková jednotka pomalu postupovat tak, aby prostor, který měl být shromážděnými osobami opuštěn, vyklidila. Shromážděné osoby nejen, že výzvy k rozchodu neuposlechly, ale začaly služebnímu zákroku, resp. postupu pořádkové jednotky policie aktivně bránit. A to zejména tím, že policisty napadaly různými předměty, které jim mohly způsobit, a také v mnohých případech způsobily, újmu na zdraví. Až za této situace velitel pořádkové jednotky, rozhodl o použití donucovacích prostředků. Donucovací prostředky podle § 38 zákona o Policii ČR lze použít v zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní a majetku a ochrany veřejného pořádku, proti osobě, která je ohrožuje. Zákon zná tyto donucovací prostředky, např. hmaty, chvaty, kopy sebeobrany, slzotvorné prostředky, obušek, pouta, vodní stříkač, zásahová výbuška, úder střelnou zbraní a hrozba střelnou zbraní atd. Donucovací prostředky byly použity za účelem ochrany bezpečnosti zakročujících policistů.
Dne 29. 7. 2005 bylo na místě konání technoparty 838 příslušníků Policie ČR, dne 30. 7. 2005 1310 policistů a dne 31. 7. 2005 1280 policistů. Vzhledem k počtu osob shromážděných v prostoru, kde se zákrok odehrával dne 30. 7. 2005 byl počet zakročujících policistů zcela přiměřený, neboť v průběhu konání technoparty v daném prostoru kolísal počet jejích účastníků mezi pěti až deseti tisíci osob.
S odkazem na výše uvedené byly splněny konkrétní zákonné důvody pro zásah Policie ČR a zajištění následné obnovy veřejného pořádku a ochrany vlastnických práv vlastníků a uživatelů okolních pozemků. Proto lze zásah Policie ČR považovat za legální. Případné dílčí excesy jednotlivých zakročujících policistů nemohou zpochybnit oprávněnost zásahu jako celku.[2]
Ale byť jak pan Bublan, tak instituce Policie ČR jako celek, ztratily s absencí vlastní soudnosti i poslední náznak hodnověrnosti, mají stále velké mocenské možnosti, které nikdy neváhají použít: Policie tak jak je prezentovala na louce u Mlýnce, pan Bublan v návrhu zákona „o podmínkách konání některých shromáždění“, jež je sice navenek na míru ušit k tentokrát zákonnému zásahu proti účastníkům dalších ročníků CzechTeku či podobných akcí, ale zejména dovoluje velmi selektivní uplatňování v praxi, což, jak je asi zbytečné zdůrazňovat, v rozporu s nejzákladnějším principem demokratické společnosti.
 

 

[1] Karel Kryl: Hle jak se perou. Cit. dle http://karelkryl.potterharry.net.
[2] Cit. viz Průběžná zpráva o postupu Policie ČR na technoparty CzechTek konané ve dnech - 1. 8. 2005 v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku.

 

Zatím nikdo nehlasoval